ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
rowne@rowneszanse.lubin.pl

Zakończenie projektu „Pomagamy profesjonalnie”

Created with Sketch.

Zakończenie projektu „Pomagamy profesjonalnie”

„Fundacja Przystań w Ścinawie” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie zrealizowały dwu letni projekt 2020-2021 pn. „Pomagamy profesjonalnie” w ramach oferty wspólnej w zakresie „Asystentury osób niepełnosprawnych Subregion legnicko-głogowski” w okresie od 27.02.2020r. do 31.12.2021r.

Zostały zrealizowane kompleksowe działania w zakresie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców pięciu powiatów subregionu legnicko-głogowskiego (legnicki, lubiński, polkowicki, górowski i głogowski).

W projekcie pracowało 8 asystentów osób niepełnosprawnych, którzy objęli opieką 11 osób z niepełnosprawnościami.  W ramach zadania przeprowadzono zindywidualizowane usługi asystenckie. W okresie 22 miesięcy asystenci przepracowali 4.840 godzin, średnio 20h w miesiącu dla 1 beneficjenta. Asystenci pracowali w obszarach aktywizacji społecznej i czynnościach opiekuńczych  zamawianych, zgodnie z regulaminem świadczenia usług, takich jak  wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej i zainteresowań; organizację czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych; wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie w imprezach kulturalnych i sportowych;  wsparcie w obowiązkach domowych; wsparcie opiekunów faktycznych w realizacji ich potrzeb (wizyty u lekarza, rehabilitacja, załatwianie spraw prywatnych i w instytucjach, niezbędne zakupy, czy możliwość odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną) oraz czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne podczas ich nieobecności – pomoc w ubieraniu się, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

Trzech asystentów dojeżdżało swoimi samochodami prywatnymi do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenach wiejskich, trudno dostępnych komunikacyjnie. Limit  7.392 km został wykorzystany.

Ze względu na pandemię, zorganizowano szkolenia on-line dla asystentów i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych:

– psycholog przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami zależnymi, trening twórczego rozwiązywania problemów,  asertywność, sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych,

– ratownik medyczny przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie pomocy przedmedycznej na fantomie

– couch przeprowadził szkolenie w zakresie standardów pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na dwóch spotkaniach po 5h.

Zorganizowano spotkanie integracyjne (grill) w ogrodzie „Fundacji Przystań w Ścinawie” w dniu 17.09.2020r. dla beneficjentów i kadry projektu.

Dla 8 osób niepełnosprawnych zorganizowano  opiekę poza miejscem zamieszkania beneficjenta w całodobowej placówce opieki posiadającej zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego – 30 dób, obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, rehabilitację i zajęcia terapeutyczne. Były to przypadki nagłych i nieoczekiwanych zdarzeń losowych opiekuna: choroba, pobyt w szpitalu, niespodziewany wyjazd poza miejsce zamieszkania.

Zapewniono bezpieczne warunki pracy asystentom, zakupiono środki ochrony indywidualnej i art. przemysłowe. Asystenci wykorzystali zakupione materiały do terapii zajęciowej na organizację zajęć w środowisku domowym beneficjentów. Zorganizowano w okresie pandemii dostarczenie 33 ciepłych posiłków regeneracyjnych dla potrzebujących samotnych osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne projektu i Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako regionu przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami – ulotki; plakaty; 2 artykuły  w prasie „Nasze zdrowie”, strony internetowe i FB Fundacji Przystań w Ścinawie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.

W projekcie zatrudniono 4 wolontariuszy, 3 osoby (90h) jako „pomoc sąsiedzka” wspierająca asystentów oraz wolontariusza rekrutera (30h). Wkład pracy społecznej to 120 godzin, które wyceniono na kwotę 2.040,00 zł.

Całkowity koszt realizowanego projektu asystentury osób niepełnosprawnych subregion legnicko-głogowski na lata 2020-2021 wynosi 204.678,74 zł., w tym:
– środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 200.000,00 zł.
– środki własne Fundacji Przystań w Ścinawie i Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w wysokości 2.638,74 zł. oraz
– wkład osobowy wolontariuszy Fundacji w wysokości 2.040,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *