ul. Jerzego Kukuczki 39, 59-300 Lubin
76 842 00 21
rowne@rowneszanse.lubin.pl

Created with Sketch.

LOGA – 4 szt.

„Fundacja Przystań w Ścinawie” wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” w Lubinie realizowały w 2020r. projekt pt. „Pomagamy profesjonalnie” w ramach oferty wspólnej w zakresie „Asystentura osób niepełnosprawnych Subregion legnicko-głogowski”. Jest to projekt dwu letni na lata 2020-2021. W 2020r. projekt był realizowany od 27.02.2020r. do 31.12.2020r.i zrealizowane były zaplanowane kompleksowe działania w zakresie usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej i regeneracyjnej dla mieszkańców pięciu powiatów subregionu legnicko-głogowskiego (legnicki, lubiński, polkowicki, górowski i głogowski).

1.. Zatrudniono koordynatora projektu, zrekrutowano kadrę asystentów i dyspozytora wezwań. Zawarto porozumienia z 4 wolontariuszami, w tym 3 osobami jako wolontariusze wspomagający asystentów w formie  „pomoc sąsiedzka” i jednego wolontariusza – rekrutera do rekrutacji uczestników do projektu.

2. Zaprojektowano i wydrukowano plakaty i ulotki promujące projekt z informacją o rekrutacji uczestników i  umieszczono plakaty na tablicach ogłoszeń na terenie pięciu powiatów i przeprowadzono rekrutację wśród rodzin, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi i osobami niesamodzielnymi na obszarze pięciu powiatów, które do tej pory nie były objęte tą formą pomocy.  Przy rekrutacji w pierwszej kolejności uwzględnione zostały przede wszystkim małe miejscowości i tereny wiejskie oraz posiadanie dokumentów potwierdzające różne rodzaje niepełnosprawności (ruchową, sensoryczną, intelektualną.

3. W ramach zadania przeprowadzono zindywidualizowane usługi asystenckie dla 11 osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – średnio po 20h miesięcznie przez 10 miesięcy na osobę  w projekcie. Razem asystenci przepracowali 2.333 godzin. Asystenci pracowali w obszarach aktywizacji społecznej i czynnościach opiekuńczych  zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, takich jak  wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej i zainteresowań; organizację czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, lekarza, na rehabilitację, w powrocie do domu; wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych; wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie w imprezach kulturalnych i sportowych;  wsparcie w obowiązkach domowych; wsparcie opiekunów faktycznych  w realizacji ich potrzeb (wizyty u lekarza, rehabilitacja, załatwianie spraw prywatnych i w instytucjach, niezbędne zakupy, czy możliwość odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną) oraz czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne podczas ich nieobecności – pomoc w ubieraniu się, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych, pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju.

4. Trzech asystentów dojeżdżało swoim samochodem prywatnym (umowa użyczenia) do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenach wiejskich, trudno dostępnych komunikacyjnie. Zostały im zwrócone koszty dojazdu.     

5. Ze względu na pandemię, zorganizowano szkolenia on-line dla asystentów i opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych:

– psycholog przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie podniesienia umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobami zależnymi, trening twórczego rozwiązywania problemów,  asertywność, sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych,

– ratownik medyczny przeprowadził dwa szkolenia po 2h w zakresie pomocy przedmedycznej na fantomie

– couch przeprowadził szkolenie w zakresie standardów pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na dwóch spotkaniach po 5h.

6.  Zorganizowano spotkanie integracyjne  (grill) w ogrodzie „Fundacji Przystań w Ścinawie” w dniu 17.09.2020r. dla beneficjentów i kadry projektu.

7.  Dla 8 osób niepełnosprawnych zorganizowano  opiekę poza miejscem zamieszkania beneficjenta w całodobowej placówce opieki posiadającej zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego – 20 dób, obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, rehabilitację i zajęcia terapeutyczne . Były to przypadki nagłych i nieoczekiwanych zdarzeń losowych opiekuna: choroba, pobyt w szpitalu, niespodziewany wyjazd poza miejsce zamieszkania.

8. Przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne projektu i Samorządu Województwa Dolnośląskiego jako regionu przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami – ulotki; plakaty; artykuł  w prasie „Nasze zdrowie”, strony internetowe i FB Fundacji Przystań w Ścinawie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.

9. Wkład pracy 4 wolontariuszy Wolontariusze to  75 godzin, które wyceniono na kwotę 1.275,00 zł.

Projekt asystentury osób niepełnosprawnych subregion legnicko-głogowski jest finansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego (100.000,00 zł) oraz środków własnych Fundacji Przystań w Ścinawie i Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” (3.554,35 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *